Notice 

IRDC Nepal Kapilvastu, with the partnership of IM Swedish Development Partner, is implementing “Initiatives for Social and Economic Empowerment of Rural Communities” project in Gugauli, Shivagadhi and Khurhuriya VDCs so published vacancy notice in Butwal Today National Daily on August 18, 2015. Please see the notice mentioned as below.

Pradeep Shah

Executive Director

August 18, 2015

 

 

आवश्यकता

इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र, नेपालले IM Swedish Development Partner को सहकार्यमा कपिलवस्तु जिल्लाको गुगौली, शिवगढी र खुरहुरिया गाविसहरुमा संचालन गर्न लागेको ग्रामीण समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका प्रयास (Initiatives for Social and Economic Empowerment of Rural Communities) परियोजनाको लागि केहि मानवस्रोतहरुको आवश्यकता परेकोले निम्न उल्लेखित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

१.आवश्यकता सम्बन्धी विवरण

क. परियोजना संयोजक  (संख्या १)

 • तलव तथा सुविधा ः संस्थाको नियमानुसार,
 • आवश्यक योग्यता ः स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण, यस अघिं समान स्तरको पदमा रही न्यूनतम ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको,
 • पैरवी, संजाल निर्माण तथा अधिकारमुखी कार्यक्रम व्यवस्थापनमा अनुभव भएको ।
 • कम्प्यूटर Word, Excel tyf Powerpoint मा दक्षता भएको,
 • अंग्रेजी भाषामा स्पष्ट वोल्न, लेख्न तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने,
 • शिक्षा, जीविकोपार्जन, सहकारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन तथा सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा अनुभव भएको,
 • योजना निर्माण, कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकनको अनुभव तथा दक्षता भएको,
 • सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको,
 • मोटरसाइकल चलाउने अनुमतिपत्र भएको,
 • महिला उमेदवारलाई ग्राह्यता दिइने ।

ख. एकाउण्टेण्ट (संख्या १)  

 • तलव तथा सुविधा ः संस्थाको नियमानुसार
 • आवश्यक योग्यता ः न्यूनतम +2 वा सो सरह उत्तिर्ण भई संबन्धित कार्यमा २ वर्षको अनुभव भएको ।
 • दोहोरो लेखा प्रणाली तथा कार्यालय व्यवस्थापकीय ज्ञान सीप भएको र यस अघिं समान स्तरको पदमा रही कार्य सम्पादन गरेको,
 • कम्प्यूटर Word & Excel मा सीप भएको, Accounting Software चलाउन सक्ने ।
 • सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको,
 • सेवा र वस्तु खरीद तथा सरकारी कर सम्बन्धी जानकारी भएको ।
 • महिला उमेदवारलाई प्राथमिकता दिइने ।

ग. संस्थागत विकास सहजकर्ता ः (संख्या १)

 • तलव तथा सुविधा ः संस्थाको नियमानुसार
 • आवश्यक योग्यता ः न्यूनतम +2 वा सोसरह उत्तिर्ण भई समूहहरुको संस्थागत विकास तथा पैरवीको क्षेत्रमा ३ वर्षको अनुभव ।
 • कम्प्यूटरमा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने (Word & Excel)
 • शिक्षा, जीविकोपार्जन, सहकारी तथा समूह परिचालनको क्षेत्रमा सहजीकरणको सीप तथा अनुभव भएको,
 • स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको,
 • महिला उमेदवारलाई प्राथमिकता दिइने ।

घ. जीविकोपार्जन सहजकर्ता ः (संख्या १)

 • तलव तथा सुविधा ः संस्थाको नियमानुसार
 • आवश्यक योग्यता ः जे.टि.ए. वा सो सरह र २ वर्षको अनुभव भएको,
 • कम्प्यूटरमा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने (ध्यचम ७ भ्हअभ)ि,
 • शिक्षा, जीविकोपार्जन, सहकारी, समूह परिचालन तथा पैरवीको क्षेत्रमा सहजीकरणको सीप तथा अनुभव भएको,
 • स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको,
 • महिला उमेदवारलाई प्राथमिकता दिइने ।

ङ. सामाजिक परिचालक महिला (संख्या ३)

 • तलव तथा सुविधा ः संस्थाको नियमानुसार
 • आवश्यक योग्यता ः एस.एल.सी. उत्तीर्ण भई सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा २ वर्षको अनुभव भएको,
 • यस अघिं समान स्तरको पदमा रही कार्य सम्पादन गरेको,
 • शिक्षा, जीविकोपार्जन, सहकारी तथा समूह परिचालनको क्षेत्रमा सहजीकरणको सीप तथा अनुभव भएको,
 • स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको,
 • स्थानीय अनुभवीलाई प्राथमिकता ।

२. आवेदन बुझाउने ठेगाना ः इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल बुद्ध बाटिका न.पा.३, गोरुसिंगे,

Email: irdcnepal@gmail.com

३. आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति ः २०७२ भाद्र ७ गते ।

४. छनोट प्रक्रिया ः लिखित तथा अन्तर्वार्ता (छनोट सुचिमा परेका मात्र)

५. संलग्न गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

क. निवेदन

ख. व्यक्तिगत विवरण (CV)

ग. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु

 

—————–  —————-  ——————-  ———————  —————————- ————–

Notice

This is to notify to all the concern persons that this organization will be remain closed from October 1, 2014 to October 5, 2014 on the occasion of Dashain festival.
Wishing you all for very happy and prosperous Dashain.

(Pradeep Shah)

Executive Director

—————- ——————– ———————- ——————— ———————— ——————

Notice 

IRDC Nepal invites application for the post of social mobilize to be recruited in DEEP project, please see the notice mentioned below.

 

आवश्यकता

यस इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालबाट ADRA Nepal को सहयोगमा संचालन भइरहेको गरीबी निवारणको लागि स्थानीय आर्थिक विकास (DEEP) परियोजनाको लागि पाल्पा, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका परियोजना संचालन भएका गाविसहरुमा स्वास्थ्य संबन्धी काम गर्ने १ जना सामाजिक परिचालक (Social Mobilizer)  को आवश्यकता परेकोले निम्न उल्लेखित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

आवश्यकता सम्बन्धी विवरण

१. पद ः

 • सामाजिक परिचालक

२. संख्या ः

 • एक

३. तलव तथा सुविधा ः

 • संस्थाको नियमानुसार

४. आवश्यक योग्यता

 • न्यूनतम एस. एल. सी. उत्तीर्ण गरी ब्ल्ः ÷ऋःब् वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
 • यस अघिं समान स्तरको पदमा रही कार्य सम्पादन गरेको ।
 • कम्प्यूटरको सामान्य ज्ञान भएको ।
 • प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।
 • सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको ।
 • सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा संपर्क समन्वय गर्ने सीप तथा अनुभव भएको ।

५. आवेदन बुझाउने स्थान ः

 • इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल बुटवल, रुपन्देही ।

६. आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति

 • २०७१ कार्तिक १० गते ।

७. छनोट प्रक्रिया

लिखित तथा अन्तर्वार्ता (छनोट सुचिमा परेका उमेदवारलाई परीक्षाको कार्यक्रममा बोलाइने)

८. संलग्न गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • अनुभवको प्रमाणपत्रहरु